หน่วยการเรียนรู้ที่ 1- 10

บทเรียน
ประโยชน์ของเว็บเพจ

        เนื่องจากเว็บเพจสามารถเผยแพร่ข้อมูลได้ด้วยข้อความ ภาพ เสียง และวีดีโอ ดังนั้นเราจึงพบเห็นการนำเว็บเพจ            ไปสร้างและพัฒนา เพื่อนำเสนอข้อมูล และข่าวสารในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมากมายดังนี้

1. ข่าว และเหตุการณ์ในปัจจุบัน

        เว็บไซต์ข่าวในปัจจุบัน สามารถนำเสนอได้อย่างฉับไว ทันต่อเหตุการณ์ ทำให้เราสามารถรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นจากที่ต่างๆ      จากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถดูเป็นภาพนิ่ง หรือ วิดีโอที่มีทั้งภาพและเสียง ทำให้รับข่าวสารอย่างครบถ้วน 
ตัวอย่างเว็บไซต์นำเสนอข่าวซึ่งนำเสนอได้ทั้งข้อความภาพนิ่งและวีดีโอ 

2. ข้อมูลความรู้และห้องสมุด

        เว็บเพจเป็นเอกสารที่เชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้ ทำให้มีการรวบรวมความรู้ไว้เป็นคลังขนาดใหญ่ ไม่ยุ่งยากในการ         ดูแลรักษา และยังเผยแพร่ได้อย่างกว้างขวางอีกด้วย 

ตัวอย่างเว็บไซต์สารานุกรรมที่เก็บความรู้มากมากหลายภาษา

3. ประชาสัมพันธ์บริษัทและองค์กร

        สร้างเว็บเพจเพื่อแนะนำความเป็นมา สินค้า บริการ ที่อยู่ที่ติดต่อ และข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร 


ตัวอย่างหน้าเว็บเพจนำเสนอข้อมูลต่างๆขององค์การ

4. ความบันเทิง

        เนื่องจากเว็บเพจมีทั้งภาพ เสียง และวีดีโอ จึงทำให้การนำเสนอความบันเทิงไม่ใช่เรื่องยาก ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ฟังเพลงออนไลน์ เว็บไซต์ดูภาพยนต์ ดูคลิปวีดีโอ เล่นเกม และเว็บไซต์เรื่องตลกขำขันต่างๆ เป็นต้น 


ตัวอย่างเว็บที่ให้บริการด้านความบันเทิง 

5. การเงินการลงทุน

        เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลทางการเงินและการลงทุน รวมไปถึงบริการสำหรับทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต


ตัวอย่างเว็บไซต์บริการทำธุรกรรมทางการเงิน 

6. ซื้อขายสินค้า และบริการ

        เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นให้เหมือนร้านค้าสำหรับขายสินค้า และบริการต่างๆ รวมทั้งยังบริการรับฝากขายสินค้าผ่านร้านเหล่านี้ได้อีกด้วย ตัวอย่างเว็บให้บริการซื้อ ขายสินค้าและบริการต่างๆ 

7. ดาวน์โหลดข้อมูล

        เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ เช่น ไฟล์โปรแกรม ไฟล์ภาพ ไฟล์เพลง และ ไฟล์ภาพยนต์ เป็นต้น 


ตัวอย่างเว็บไซต์ให้บริการดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ 
8. บริการติดต่อสื่อสาร

        เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการในการติดต่อสื่อสารถึงกัน เช่น การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เว็บบอร์ด เว็บแซ็ตสนทนาต่างๆ เป็นต้น ตัวอย่าเว็บไซต์ให้บริการติดต่อสื่อสาร

ขั้นตอนการสร้า่งเว็บ

การสร้างเว็บไซต์ อาจเริ่มตั้งแต่การกำหนดเนื้อหารายละเอียดต่างๆในหน้าเว็บเพจ จนถึงการอัพโหลดเว็บไซต์ขึ้นบนอินเทอร์เน็ต   จะมีขั้นตอนดังนี้

    ขั้นตอนที่ 1 วางแผนจัดทำเว็บไซต์

            กำหนด เนื้อหา แบ่งเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ตามลำดับก่อนหลัง และรายละเอียดของเว็บที่เราจะจัดทำเพื่อให้เห็นมุมมอง คร่าวๆ ก่อนจะลงมือสร้างเว็บไซต์

    ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดโครงสร้างของเว็บ

            คือขั้นตอนการกำหนดผังของเว็บไซต์ หรือที่เรียกว่า Site Map เพื่อให้ทราบองค์ประกอบทั้งหมดของเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น    เรามีหน้าเว็บเพจทั้งหมด 6 เว็บเพจ กำหนด Site Map ได้ดังรูป    ขั้นตอนที่ 3 กำหนดการเชื่อมโยงระหว่างเว็บเพจ

            เป็นการกำหนดการเชื่อมโยงในแต่ละหน้าเว็บเพจให้สามารถเชื่อมโยงกลับไปกลับมาระหว่างหน้าเว็บเพจต่าง ๆ        ได้ จากตัวอย่าง จะเห็นว่าหน้า index.html สามารถเชื่อมโยงไปยังหน้าต่างๆได้และแต่ละหน้าก็สามารถเชื่อมโยงกลับมา    ยังหน้า index.html ได้ตัวอย่างดังรูป


    ขั้นตอนที่ 4 ออกแบบหน้าเว็บเพจแต่ละหน้า

            ออกแบบโครงสร้างหน้าเว็บเพจในแต่ละหน้าเพื่อจะได้รู้ว่าในเว็บเพจแต่ละหน้ามีรายละเอียดอะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูล รูปภาพ จากนั้นทำการออกแบบหน้าเว็บเพจหน้าต่อไป


        จากรูปด้านบนจะเห็นว่าเราได้แบ่งหน้าเว็บเพจออกเป็นส่วนๆ โดยเราสามารถแบ่งส่วนประกอบของหน้าเว็บ ได้ดังนี้

ส่วนประกอบของหน้าเว็บเพจ

ส่วนประกอบของหน้าเว็บเพจที่ดี จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3 ส่วนหลัก ๆ ดังนี้

        1. ส่วนหัวของหน้า (Header)

        เป็นส่วนที่อยู่บนสุดของหน้า มักใส่ภาพกราฟิกเพื่อสร้างความประทับใจ เช่นภาพโลโก้ (Logo) เมนูหลักหรือลิงก์ (Navigation Bar) เพื่อเป็นจุดเชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาของเว็บไซต์ในหน้าต่อไป

        2. ส่วนของเนื้อหา (Body) 

        เป็นส่วนที่อยู่ตอนกลางของหน้า ใช้แสดงข้อมูลเนื้อหาของเว็บไซต์ ประกอบด้วยข้อความ, ตารางข้อมูล ภาพกราฟิก วีดีโอ และอื่นๆ และอาจมีเมนูหลัก หรือเมนูเฉพาะกลุ่มวางอยู่ในส่วนนี้ด้วย

        3. ส่วนท้ายของหน้า (Footer)

        เป็นส่วนที่อยู่ด้านล่างสุดของหน้า มักวางระบบนำทางที่เป็นลิงค์ข้อความง่าย ๆ และอาจแสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาภายในเว็บไซต์ เช่น เจ้าของเว็บไซต์, ข้อความแสดงลิขสิทธิ์, วิธีการติดต่อกับผู้ดูแลเว็บไซต์, คำแนะนำการใช้เว็บไซต์ เป็นต้น โดยปกติส่วนหัวและส่วนท้ายมักแสดงเหมือนกันในทุกหน้าของเว็บเพจ

    ขั้นตอนที่ 5 สร้างเว็บเพจในแต่ละหน้า

            เมื่อได้ทำการออกแบบหน้าเว็บเพจแต่ละหน้าแล้ว ต่อไปคือขั้นตอนการสร้างหน้าเว็บเพจตามที่ได้ออกแบบไว้ ด้วยโปรแกรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมประเภทText Editor เพื่อใช้ในการเขียนชุดคำสั่ง HTML หรือโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อให้แต่ละหน้าเว็บเพจนำเสนอข้อความ รูปภาพ วีดีโอ และเสียง อยู่ในรูปแบบตามที่ต้องการ


ตัวอย่างการสร้างหน้าเว็บเพจด้วยโปรแกรม Notepad 

    ขั้นตอนที่ 6 จดโดเมนเนมและหาพื้นที่ฝากเว็บไซต์

            หลังจากเราสร้างเว็บไซต์เสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ ทำการตั้งชื่อเว็บไซต์คือการจดโดเมนเนม และหาที่ฝากเว็บไซต์    ที่เรียกว่า เว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) ที่มีทั้งแบบเสียค่าใช้จ่าย และแบบให้พื้นที่ฝากเว็บไซต์ฟรี อย่างเช่นเว็บไซต์ที่ให้บริการฝากเว็บไซต์ฟรี คือ http://www.thcity.com วิธีการให้ทำการสมัครตามขั้นตอนต่างๆบนหน้าเว็บเพจ เท่านี้เราก็จะมีชื่อเว็บไซต์และพื้นที่ ฝากเว็บไซต์แล้ว    ขั้นตอนที่ 7 อัพโหลดเว็บไซต์

            หลังจากสมัครบริการพื้นที่ฝากเว็บไซต์แล้ว ขั้นตอนต่อไป คือการอัพโหลดไฟล์เว็บไซต์ของเราไปยังเว็บไซต์ที่ให้บริการพื้นที่ฝากเว็บไซต์ผ่านโปรแกรม FTP เช่นโปรแกรม Filezilla แค่นี้ทุกคนทั่วโลกก็สามารถเปิดดูเว็บไซต์ของเราผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้แล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น