คุณลักษณะรายวิชารหัสวิชา 2204-2009 ชื่อวิชา การสร้างเว็บไซต์

จุดประสงค์รายวิชา
          1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและโครงสร้างการทำงานของเว็บไซต์
          2. เข้าใจโครงสร้างและไวยากรณ์ของโปรแกรมภาษาหรือกระบวนการใช้เครื่องมือการสร้างเว็บไซต์
          3. ออกแบบและกำหนดส่วนประกอบที่จำเป็นของเว็บเพจ
          4.ใช้โประแกรมภาษาหรือโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสร้างเว็บไซต์
          5. ติดตั้งและอัพโหลด (Upload) เว็บไซต์
          6. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

สมรรถนะรายวิชา
          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการโครงสร้างการทำงานและไวยากรณ์ของโปรแกรมในการสร้างเว็บไซต์
          2. ประยุกต์ใช้โปรแกรมหรือโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสร้างเว็บไซต์ และการติดตั้งและอัพโหลด (Upload) เว็บไซต์

คำอธิบายรายวิชา
                ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการและโครงสร้างการทำงานของเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมภาษา หรือโปรแกรมสำเร็จรูป หรือโปรแกรมระบบ CMS (Content Management System) การทดสอบการทำงานของเว็บไซต์ และการ Upload เว็บไซต์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น